Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων- Σχεδιασμός Εξόρυξης- Εκμετάλλευσης(Λατομία)

Στο τομέα Ορυκτών πρώτων υλών η Εταιρία υλοποιεί Γεωλογικές- Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Υλοποιεί επίσης μελέτες εφαρμογής για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκμετάλλευσης Λατομείων Αδρανών και Βιομηχανικών ορυκτών.

  • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων

    Η προσέγγιση και ή ανάπτυξη ενός μεταλλευτικού σχεδίου εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων απαιτεί συστηματικό πρόγραμμα κοιτασματολογικών ερευνητικών εργασιών για τον υπολογισμό των αποθεμάτων οικονομικής εκμετάλλευσης.

    Η Εταιρία μας υλοποιεί αντίστοιχα σχέδια μέσω προγράμματος γεωερευνητικών εργασιών με ιδιόκτητο γεωτρητικό εξοπλισμό.

  • Μελέτες Εκμετάλλευσης Λατομείων

    Η ορθολογική εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων απαιτεί επιστημονικό σχεδιασμό με εφαρμοζόμενες τεχνικές που να στοχεύουν στην τεχνική, οικονομοτεχνική, περιβαλλοντική και νομική αρτιότητα της εκμετάλλευσης και συγχρόνως στην απρόσκοπτη λειτουργία της με απόληψη των βέλτιστων διαθέσιμων αποθεμάτων βάση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων.

    Σε επίπεδο Κρήτης η δραστηριότητα αυτή αφορά κυρίος υπαίθριες εκμεταλεύσεις λατομείων αδρανών υλικών και βιομηχανικών ορυκτών.