Γεωλογικές – Περιβαλλοντικές

Γεωλογικές - Περιβαλοντικές Μελέτες

Γεωλογικές – Περιβαλλοντικές Μελέτες και Μελέτες αξιοποίησης υπόγειων υδροφόρων αναλαμβάνονται από την Εταιρία μας.

Στα πλαίσια των Μελετών αυτών δραστηριοποιείται ιδιόκτητος εξοπλισμός υπαίθρου & εξειδικευμένο Επιστημονικό προσωπικό.

 • Γεωλογικές Μελέτες

  Η γνώση των Γεωλογικών- σεισμοτεκτονικών συνθηκών θεμελίωσης θεωρείται θεμελιώδους σημασίας. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομεα αυτό – με την εκπόνηση των αντιστοίχων μελετών τεχνικων έργων καθώς και με την συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενη με αντίστοιχους Πανεπιστημιακούς φορείς.

  Στα πλαίσια του συγκεκριμένου αντικειμένου εχουν υλοποιηθεί:

  1.Γεωλογική Μελέτη στην Περιοχή Φαλάσαρνα του Δήμου Κισάμου Νομού Χανιών στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΠ Κρήτης.
  2.Μελέτες Γεωλογικής Καταληλότητας.
  3.Γεωλογική Μελέτη για τη διάνοιξη δρόμου σύνδεσης Βιολογικού Παλαιοχώρας Ν. Χανίων σε έδαφος επικλινές και ιδιαίτερα επισφαλούς εδαφικού σχηματισμού.

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες

  Η γνώση των Περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής είναι θεμελιώδους σημασίας πριν την κατασκευή κάθε τεχνικού έργου.
  Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των Περιβαλλοντικών Μελετών-Ερευνών σε θέματα ρυπαντών υπεδάφους υδροφόρων καθώς και εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων.
  Στα πλαίσια του συγκεκριμένου αντικειμένου εχουν υλοποιηθεί:

  1.Μελέτη αποκατάστασης υδροφορέων χωματερής Κουρουπητού.
  2.Υδρογεωλογικές – Περιβαλλοντικές Μελέτες γωτρήσεων.
  3.Μελέτες αποκατάστασης Λατομείων.