Υδρογεωτρήσεις

Υδρογεώτρηση

Υδρογεώτρηση

Τοποθέτηση Περιφραγματικών Σωληνών

Ανόρυξη γεώτρησης για την απορροή ομβρίων

Ανόρυξη υδρογεώτρηση

'Ανληση γεώτρησης 400μ

'Αντληση υδρογεώτρησης

Γεώτρηση με εφαρμογή θετικής κυκλοφορίας μπετονήτη

Δοκιμαστικη άντληση υδρογεώτρησης ( 300 μ-Λευκά Όρη)

Καθαρισμός γεώτρησης στην περιοχή της Αγυιάς

Καθαρισμός υδρογεώτρησης με τη μέθοδο του πεπιεσμένου αέρα με τη βοήθεια σαπουνιού γεωτρήσεων

Κατασκευή υδρογεώτρησης και αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτησσας

Κατασκευή υδρογεώτρησης με θετική κυκλοφορία υλικού(Μπετονίτη)

Πολυτεχνείο 2010

Τοποθέτηση περιφραγματικών σωληνών σε γεώτρηση για χρήση νερού σε ιχθυοτροφείο